top of page

Kvalitet

Lustfyllt lärande i en trygg miljö

 

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från Lpfö18 och Lgr22 kapitel 2 – Mål och riktlinjer, normer och värden, utveckling och lärande, barns och elevers inflytande, förskola/skola och hem, samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, uppföljning, utvärdering och utveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet gör under läsåret fördjupade nedslag inom samtliga områden. Arbetet sker enligt läroplanens riktlinjer.

Utvärdering och uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt enligt vårt kvalitetshjul. Resultatet och analys ligger till grund för nya prioriterade utvecklingsområden. Vi har som mål att vara samtida och verksamhetens utveckling ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Personalens kompetens inom montessoripedagogiken prioriteras och vi ser fortbildning inom området som en viktig del av arbetet. Fortbildning inom den pedagogiska sfären är prioriterat i allmänhet, montessoripedagogiken i synnerhet.

Samverkan sker i olika former både med fackliga organisationer på arbetsplatsen och för att lyfta frågor gällande skolutveckling. Vi har i nuläget en samverkansgrupp som arbetar med frågor gällande arbetsmiljö och medarbetarperspektiv och en utvecklingsgrupp som arbetar med ”den röda tråden” i vår verksamhet, att följa barnet och hitta former för det enskilda barnet att utvecklas.

Giftfri förskola och skola

Staffanstorps Montessori arbetar aktivt för att barn och elever skall utvecklas i en giftfri miljö.

2015 antog vi en handlingsplan för att göra vår verksamhet giftfri. Sedan dess arbetar vi löpande med att:

  • Köpa in varor och produkter som är miljömärkta

  • Utöka antalet ekologiska råvaror och minimera halv- och helfabrikat i köket

  • Ställa krav på att inköpta tjänster uppvisar och följer miljöplan

  • Ställa krav på vilka material som används vid renovering och underhåll av våra lokaler och utomhusmiljö

Kök

Maten är ett av de prioriterade områdena på Staffanstorps Montessori och det läggs därför mer pengar på maten än på många andra skolor. Viktiga ledord i köket är variation, näringsriktighet och ekonomi. Vällagad mat, lagad från grunden. Barn och elever är engagerade i skolans matråd och diskuterar varje månad mat, hållbarhet och ett ekologiskt tänkande kring denna.

bottom of page