top of page

Montessoripedagogik

Barnet i centrum


Barnets vistelse i förskolan och skolan organiseras så att det enskilda barnets behov blir tillfredsställt. Det är barnets inlärning och inte pedagogens utlärning, som skall vara i centrum.

Montessoripedagogikens grundstenar
 

Förberedd miljö


Den förberedda miljön är konstruerad med tanke på barnens lärande och tänkande. Miljön sporrar barnens nyfikenhet och uppmuntrar dem att söka ny kunskap och är utformad så att barnen kan arbeta självständigt i den. Det innebär att möbler och material är anpassade efter barnens ålder och storlek.

Frihet och ansvar


”Att vara fri är inte att göra allt man får lust att göra. Det är att kunna vara verksam utan hjälp” Maria Montessori

Frihet och ansvar är två sidor av samma mynt. Frihet utan ansvar kan vara förödande. Det krävs självdisciplin för att kunna använda friheten på ett konstruktivt sätt. Barnen har frihet att välja vad de vill arbeta med, hur länge de vill arbeta, om de vill arbeta ensam eller i grupp. De har också ansvar för att fullfölja sitt arbete och att vara en god arbetskamrat. Alla barn klarar inte friheten lika bra och då blir de hjälpta att få den i lagom portioner. Principen om individualisering gäller även när det handlar om frihet.

Frihet innebär också att barnen ges möjligheter att uttrycka sina åsikter, kunna påverka, ifrågasätta och dra egna slutsatser.

Individualisering och samarbete


Barnen får undervisning anpassad till var och en. Det innebär en individuell plan och struktur över det enskilda barnets undervisning. Vi har olika sätt att lära, olika hastighet och olika förutsättningar och vi tar tillvara på dessa olikheter. Inom montessoriförskolan – skolan arbetar vi åldersintegrerat. Motivet till ett åldersintegrerat arbete är framför allt socialt. Genom att vara med människor i olika åldrar får barnen prova på olika roller och träna sin samarbetsförmåga. I detta får de se sin egen och andras utveckling, tränas i hänsynstagande och se sig själva ur olika perspektiv.

Hjälp till självhjälp


Barnen arbetar på eget initiativ. Att arbeta självständigt öppnar vägen för utveckling av egenskaper som självdisciplin, ansvar, oberoende och hänsynstagande. Det finns oftast bara en uppsättning av montessorimateriel, vilket naturligt tränar barnet att ta hänsyn, vänta på sin tur och att samarbeta. Alla montessorimateriel går från det konkreta till det abstrakta.

Konkret och praktiskt arbete


En viktig del i pedagogiken är de så kallade praktiska vardagsövningarna. Vilket innebär att visa barnen hur man umgås med andra människor, vårdar sig själva och vår omgivning. Det innebär även att de äldre barnen får ta ett allt större ansvar för skolans skötsel, både inne – och utemiljön.

Lärarrollen


Läraren är länken mellan barnen och miljön. Läraren handleder barnen i den förberedda miljön, vilket innebär att de tar tillvara barnens intressen, presenterar materiel och inspirerar dem till arbete. För övrigt är läraren i bakgrunden.

Helhetssyn och fredstanke


Cosmic education innebär att se allt ur ett helhetsperspektiv, att sätta in allt i ett sammanhang. Det är sammanhangen, inte detaljerna, som utgör kärnpunkten. Barnen måste få förståelse för att allt hänger samman och att det som skett har betydelse för det som sker idag. Målet är att barnen skall utveckla den självständighet och mognad som krävs för att se nuvarande situationer klart och kunna föreställa sig framtiden.

Maria Montessori ägnade mycket arbete åt världsfreden och menade att det är barnen som ska utbildas till fredsmedborgare.

”Världen börjar med barnen.” Maria Montessori.

Länkar för dig som vill veta mera:

Montessoriförbundet

montessori.se

Montessorisällskapet Mer

MMI-institutet

Youtube-film: Montessori Madness 

bottom of page