top of page
Image by Scott Graham

Personuppgiftspolicy

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Staffanstorps Montessoriförening (org. nr. 845000-8647) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Syftet med denna information är att beskriva hur Staffanstorps Montessoriförening behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, skickar e-post till oss eller när du ställer ditt barn i kö till vår skola. Vi värnar om din integritet och vår personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande europeisk och nationell dataskyddslagstiftning.

 

När behandlar vi dina personuppgifter

 

Vi behandlar dina personuppgifter när du skickar e-post till oss eller när du ställer ditt barn i kö till vår skola genom att fylla i anmälningsformuläret på vår webbplats. Vi behandlar också dina personuppgifter när du lämnar in en ansökan om jobb hos oss, till exempel genom att skicka ett e-post med bilagor.

På webbplatsen använder vi också cookies. Du kan läsa mer om vår cookieanvändning i vår Cookiepolicy.

 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

 

När du kontaktar oss via e-post
Om du skickar e-post till oss behöver vi behandla de personuppgifter som du anger i e-postmeddelandet såsom exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna ta emot informationen i e-postmeddelandet och för att kunna kontakta dig med ett svar. I vissa fall behöver vi även behandla dina lämnade personuppgifter för att kunna vidarebehandla din fråga.

När du ansöker om jobb hoss oss
Om du skickar en jobbansökan till oss via e-post eller på annat sätt, kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan. Personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress, e-postadress, personnummer, foto, uppgifter i CV eller personligt brev, referenser och andra uppgifter som du lämnas till oss genom din ansökan.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som kandidat och för att kunna kontakta dig. I vissa fall kan vi komma att behandla dina personuppgifter på grund av en rättslig förpliktelse. Så kan vara fallet om vi har en laglig skyldighet att vidta åtgärder enligt till exempel gällande arbetsrättslagstiftning eller diskrimineringslagstiftning.

 

När du anmäler ditt barn i kö till vår skola
Om du ställer ditt barn i kö till Staffanstorps Montessoriförenings skola, inhämtar vi ditt samtycke till att registrera ansökan och spara de uppgifter som angetts i ansökningsformuläret. Personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Vi behöver uppgifterna för att kunna administrera kön och för att kunna ta kontakt med dig om ditt barn erbjuds en plats. Om du inte lämnar några uppgifter till oss kan vi inte registrera ansökan.

 


Hur länge sparar vi uppgifter om dig

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Personuppgifterna anonymiseras eller raderas på ett säkert sätt när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, när syftet med insamlingen och behandlingen av personuppgifterna har uppnåtts eller om du, i tillämpliga fall, invänder mot personuppgiftsbehandlingen genom att kontakta oss.

När du kontaktar oss via e-post
Vi raderar löpande all e-post och de personuppgifter som lämnats i denna, under förutsättning att personuppgifterna inte behöver sparas eller behandlas med hänsyn till andra ändamål. Så kan vara fallet om e-postmeddelandet innehåller en fråga som behöver vidarebehandlas, eller en jobbansökan.

När du ansöker om jobb hoss oss
Vi raderar dina uppgifter 2 månader efter att rekryteringsprocessen är över. I det fall du påbörjar en anställning hos oss kommer du att få ny information om hur vi hanterar dina personuppgifter som anställd.

När du anmäler ditt barn i kö till vår skola

Efter att du anmält ditt barn i kö till vår skola kommer du en gång om året bli tillfrågad om du vill kvarstå i kön. Om du inte svarar på vår förfrågan, avböjer förfrågan eller återkallar ditt samtycke till att vi behandlar de lämnade personuppgifterna kommer personuppgifterna raderas. I det fall ditt barn blir antagen till skolan kommer du får ny information om den fortsatta personuppgiftsbehandlingen.

Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Vi kommer endast dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster på uppdrag av oss, så kallade personuppgiftsbiträden. Det kan till exempel vara en av våra underleverantörer av IT-tjänster, e-postsystem eller rekryteringsföretag. Vi kan också komma att dela dina uppgifter med Staffanstorps Kommun i syfte att samordna kösystemen till skola (inklusive förskoleklass).

En del av våra personuppgiftsbiträden kan vara etablerade utanför EU/EES. I de fall där personuppgiftsbehandling kan komma att ske utanför EU/EES vidtar vi tillräckliga skyddsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter, och tillse att de hanteras i enlighet med denna Personuppgiftspolicy samt gällande dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att kontakta oss i egenskap av personuppgiftsansvariga för att utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@staffanstorpsmontessori.se.

Du har också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Rätt att återkalla lämnat samtycke och invända mot personuppgiftsbehandling
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi omgående att radera dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas.

 

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att få en kopia av dessa uppgifter.

Rätt till rättelse, radering, begränsning och överföring (dataportabilitet)
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss och i vissa fall begränsade, raderade och/eller överförda av oss till en annan personuppgiftsansvarig (när det är tekniskt möjligt).

 


Tillägg och ändringar

Staffanstorps Montessori kan komma att göra tillägg eller ändringar till denna Personuppgiftspolicy. Den uppdaterade informationen kommer att publiceras på den här sidan. 

 

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Du kan läsa mer om cookies, hur vi använder dem och hur du kan hantera dem i vår Cookiepolicy.

 

 

Personuppgiftsansvarig

 

Staffanstorps Montessoriförening, org. nr. 845000-8647, med adress Lagvägen 2, 245 41 Staffanstorp, Sverige, är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen som beskrivs i denna personuppgiftspolicy Det innebär att det är till oss du ska vända dig med eventuella frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har med anledning av vår behandling av personuppgifter.

bottom of page